Źródło finansowania

Zadanie:

Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn. „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”, w zakresie uzyskania kompetencji i doświadczenia  dotyczących:

 • praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;
 • praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji
  i realizacji edukacji włączającej;
 • przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki  specjalnej w realizacji edukacji włączającej;
 • przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);
 • realizacji współpracy ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami  w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem ze spe na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające proces uczenia);
 • pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się wszystkich uczniów z zastosowaniem  zasad uniwersalnego projektowania;
 • stosowania strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i  integracji grupy o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
 • dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET),

 Finansowanie zadania:

Zadanie w całości finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dotacja celowa w wysokości 188 000 zł.

Uczestnik nie ponosi kosztów za usługę edukacyjną.