Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry – od maja 2023 r. do grudnia 2023 r.

Studia podyplomowe prowadzone są w formie niestacjonarnej, w trybie hybrydowym:

  • zajęcia w uczelni (Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4),
  • zajęcia zdalne (on-line)

Program studiów podyplomowych obejmuje łącznie 140 godzin, w tym:

  • 55 godzin przeznaczonych na przygotowanie merytoryczne;
  • 85 godzin przeznaczonych na moduł dotyczący przygotowania dydaktycznego.

Zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) realizowane są w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (w większości odbywających się w uczelni) średnio 2 razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń przedmiotowych oraz zdanie egzaminu końcowego.