O studiach

Studia podyplomowe są adresowane
do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym przygotowanie pedagogiczne, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi.

Celem studiów podyplomowych

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym, konieczne jest zadbanie, by ich obecność stała się pozytywnym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno tej grupie uczniów, jak i ich neurotypowo rozwijającym się rówieśnikom. Podstawowym warunkiem powodzenia tak rozumianego włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Niewystarczające przygotowanie nauczycieli uczących poszczególnych  w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbiegają od założeń nowego modelu pracy, który uwzględnienia wielorakie konteksty edukacyjne, indywidualne predyspozycje uczniów oraz prace w grupie zróżnicowanej.

Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli szkół ogólnodostępnych podstawowych i ponadpodstawowych w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w klasach zróżnicowanych. Uczestnicy studiów doskonalą swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz  rozwijają warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Absolwenci doskonalących studiów podyplomowych

nie uzyskują nowych kwalifikacji, ale nabywają  wiedzę i umiejętności potrzebne pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w klasach zróżnicowanych szkół ogólnodostępnych.

Uzyskują kompetencje w zakresie:

  • praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;
  • praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji
   i realizacji edukacji włączającej;
  • przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki  specjalnej w realizacji edukacji włączającej;
  • przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);
  • realizacji współpracy ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami  w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem ze spe na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające proces uczenia);
  • pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się wszystkich uczniów z zastosowaniem  zasad uniwersalnego projektowania;
  • stosowania strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i  integracji grupy o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
  • dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).